KME s.r.o.
inžinierska činnosť

Stavajte skôr
a vyhnite sa stresu

Vybavíme za Vás všetku predstavebnú administratívu a potrebné povolenia

stavebne povolenia zilina

Ušetrite si svoj čas a administratívu nechajte na profesionálov.

Pre našich klientov zabezpečujeme všetky rozhodnutia a povolenia, ktoré sa týkajú stavieb. Vzhľadom na časovú a administratívnu náročnosť je pre Vás výhodné zveriť celé vybavovanie potrebných rozhodnutí na nás, vyhnete sa problémom a ušetríte si starosti, čas a v konečnom dôsledku tiež peniaze. Inžiniersku činnosť na všetky druhy stavieb vykonávame od roku 2007.

stavebne povolenia zilina

stavebne povolenie zilina
0 +
vybavených povolení
stavebne povolenie zilina
0 +
kladných stanovísk
stavebne povolenie zilina
0
rokov skúseností
stavebne povolenie zilina
# 0
vo vybavovaní priemyselných a administratívnych stavieb v žilinskom okrese
stavebne povolenie zilina

kontrola projektovej dokumentácie v cene

Naše služby

Inžinierska činnosť

stavebne povolenia zilina

Našou činnosť je pre klienta zabezpečiť  všetky potrebné úkony, stanoviská a rozhodnutia vedúce k vydaniu povolenia na stavbu. Vzhľadom na časovú náročnosť  je určite výhodne pre Vás zveriť kompletné vybavovanie potrebných rozhodnutí na nás, tým si ušetrite čas a nervy.


stavebne povolenia zilina

stavebne povolenie zilina

Územné rozhodnutia

stavebne povolenie zilina

Stavebné povolenia

stavebne povolenie zilina

Kolaudačné rozhodnutia

stavebne povolenie zilina

dodatočné stavebné povolenie

stavebne povolenie zilina

zmena stavby pred dokončením

stavebne povolenie zilina

zmena v užívaní stavby

Územné rozhodnutia

Územné rozhodnutie je prvým rozhodnutím ktoré je potrebné k úspešnému dokončeniu Vašej stavby. Určuje veľkosť a umiestnenie stavby domu, resp. inej stavby, postup a podmienky napojenia na inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, plyn, elektrika) a iné podmienky vyplývajúce zo stanovísk orgánov štátnej správy a účastníkov konania. Vzájomné odstupy stavieb musia spĺňať požiadavky urbanistické, architektonické, životného prostredia, hygienické, veterinárne, ochrany povrchových a podzemných vôd, ochrany pamiatok, požiarnej bezpečnosti, civilnej ochrany, požiadavky na denné osvetlenie a preslnenie a na zachovanie pohody bývania. Odstupy musia umožňovať údržbu stavieb a užívanie priestorov medzi stavbami na technické alebo iné vybavenie územia a činnosti, ktoré súvisia s funkčným využívaním územia.

Stavebné povolenia

Po úspešnom vydaní územného rozhodnutie je ako prvé potrebné k stavebnému povoleniu, podať žiadosť na príslušný stavebný. Stavebný úrad predloží pomerne dlhý zoznam potrebných dokladov, ktoré je nutné doložiť. Základom je správne vypracovaný a hlavne kompletný projekt stavby vypracovaný projektantom s oprávnením pre túto činnosť vrátane jednotlivých samostatných odvetví. 

K stavebnému povoleniu je potrebné získať kladné vyjadrenia k projektu od všetkých dotknutých správcov sietí a úradov, napríklad: plyn (SPP), elektrina (SSE), voda (SPV), kanalizácia (SEVAK), diaľkové káble (UPC, ORANGE, T-MOBILE), telekomunikačný úrad (T-COM), dopravný podnik (DPMŽ), úrad Životného prostredia (OÚŽP), v prípade historickej časti obce i pamiatkový úrad. Jednotliví správcovia sa vyjadria, či je možné v danej lokalite a podľa predloženej projektovej dokumentácie realizovať výstavbu, alebo či je potrebné niečo upraviť , doplniť a znovu predložiť k schváleniu. 

Každý úrad má na vyjadrenie zákonnú lehotu 30 dní. Je potrebné sa neustále informovať o postupe a stave rozpracovanosti stavebného konania a v prípade potreby promptne doplniť chýbajúce informácie a materiály. Jednotlivé vyjadrenia všetkých orgánov, organizácii a úradov majú len obmedzenú platnosť. Po určitej lehote sú vyjadrenia neplatné a treba ich vybavovať nanovo. Ak projekt spĺňa všetky zákonom určené požiadavky, stavebný úrad oznámi termín stavebného konania. 

Do procesu stavebného konania sú zapojené všetky dotknuté orgány štátnej správy, organizácie ako i všetci vlastníci susedných pozemkov. Po preskúmaní a zosúladení vydá stavebný úrad rozhodnutie o stavebnom povolení. V ňom stavebný úrad presne definuje podmienky pre realizáciu stavby.  

Kolaudačné rozhodnutia

Po ukončení realizácie stavby domu alebo priemyselnej stavby, musí stavebník požiadať o vydanie kolaudačného rozhodnutia. Týmto rozhodnutím sa povoľuje užívanie stavby. V prípade ak ide o priemyselnú stavbu zabezpečíme vydanie skúšobnej prevádzky a následne zabezpečíme všetky potrebné merania, revízie a úkony k úspešnému vydaniu rozhodnutia do trvalej prevádzky. V kolaudačnom konaní stavebný úrad skúma, či bola stavba zrealizovaná podľa schválenej projektovej dokumentácie. K tomuto konaniu je potrebné doložiť podklady v zmysle vyhlášky, najmä geometrický plán na zameranie novostavby, doklady o predpísaných skúškach, certifikáty zabudovaných materiálov, všetky potrebné revízie. Ak je stavba dokončená a predložené doklady sú v súlade s právnymi predpismi, stavebný úrad vydá kolaudačné rozhodnutie. 

Ďalšie rozhodnutia

Rozhodnutie o odstránení stavby, rozhodnutie o vyňatí z poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ohlásenie drobnej stavby, ohlásenie stavebných úprav, dodatočné stavebné povolenia, zmena stavby pred dokončením, zmena účelu užívania stavby.

Ušetrite svoj čas

Certifikácia technológie

Poskytujeme kompletné poradenstvo a vykonávame všetky potrebné činnosti

k vydaniu bezpečnostného Certifikátu v zmysle §14 ods. 1 písm. d) zákona č.124/2006 Z.z. v platnom znení § 5 ods. 1 nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z. a čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020:2005. Vzhľadom na dlhú a úzku spoluprácu s TUV SUD SLOVAKIA a TECHNICKÁ INŠPEKCIA SR vieme skontrolovať stav Vašej technológie, navrhnúť čo najlepšie riešenia a následne zabezpečiť vydanie potrebného Certifikátu.  

 

Analýza rizík

Vypracujeme Analýzu Rizík pre strojné zariadenia podľa STN EN ISO 12100-1 a posúdenie rizík podľa 14121-1. Vypracovanie analýzy rizík je dôležité pri posudzovaní bezpečnosti technologického zariadenia od TÜV SÜD SLOVAKIA alebo Technickou inšpekciu SR.

stavebne povolenie zilina

NAŠE SLUŽBY

Enviromentálna činnosť

Poskytujeme kompletné poradenstvo a vykonávame všetky potrebné činnosti v uvedených oblastiach.
 

Energetický audit

Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.476/2008 Z.z. (tzv. zákon o energetickej efektívnosti).
 

Ochrana ovzdušia

Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.137/2010 Z.z. (tzv. zákon o ovzduší) v znení jeho noviel a doplnkov.
 

Vodné hospodárstvo

Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.364/2004 Z.z. (tzv. vodný zákon) v znení jeho noviel a doplnkov.
 

Obaly

Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.119/2010 Z.z. (tzv. zákon o obaloch) v znení jeho noviel a doplnkov.
 

Odpadové hospodárstvo

Plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.223/2001 Z.z. (tzv. zákon o odpadoch) v znení jeho noviel a doplnkov.
 

stavebne povolenie zilina

Ušetrite svoj čas

Referencie

stavebne povolenia zilina

Priemyselné stavby

KIA MOTORS SLOVAKIA
MOBIS SLOVAKIA
DONGHEE SLOVAKIA
SUNGWOO HITECH SLOVAKIA
HYUNDAI DYMOS SLOVAKIA
SAMWOO SLOVAKIA
HYSCO SLOVAKIA
SEJONG SLOVAKIA
TSR SLOVAKIA
TI HANIL SLOVAKIA
ELIASTECH Krásno nad Kysucou
SAM HWA TECH SLOVAKIA Turč. Teplice
DAIDONG SLOVAKIA Nitra
KLAUKE SLOVAKIA Dolný Kubín
DHOLLANDIA CENTRAL EUROPE

DONGIL RUBBER BELT SLOVAKIA
DS SMITH SLOVAKIA
TUBEX
COBA AUTOMOTIVE
DAECHANG SEAT
HYUNDAM SLOVAKIA
KNOTT Modra
POLYTEX
POR SH+
CARMEL AUTO
KOFOLA Rajecká Lesná
KFTS Rajec
ADIVIT Nitra

Administratívne stavby

Polyfunkčný objekt Studničky
Polyfunkčný objekt Poštová
Administratívna budova Sasinkova
Administratívna budova Obchodná
Sídlo firmy Montagne

Bytové domy

Bytový dom Amfiteater Žilina
Bytový dom Arboreum Žilina
Bytový dom ,,Nové Vlčince“
Bytový dom Veľká Okružná Žilina
Bytové domy Nezbudská Lúčka
Bytové domy Strečno
Bytový dom Veľké Rovné
Radové domy Divina

Obytné súbory

Obytný súbor IBV Budatín
– 35 rodinných domov

Obytný súbor IBV Svederník
– 41 rodinných domov

Dopravné stavby

Interná prepojovacia komunikácia
KIA Motors Slovakia
Chodníky Trnové

Ostatné

Tenisová hala Tenis Point s.r.o.
Zdravotné stredisko Medihouse
Vyhliadková veža Dubeň

Rodinné domy v celom Žilinskom okrese

Spolupracujeme

stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina
stavebne povolenie zilina

sme tu pre vás

Kontakt

KME, s.r.o.

Horný Val 9, 010 01 Žilina budova LOMBARDINI

IČO: 47631457       
DIČ: 2024011583
IČ DPH: SK2024011583

napíšte nám

milucky@kmi.sk

zavolajte nám

Stanislav Milučký - konateľ
+421 907 807 052

pošlite nám správu

stavebne povolenia zilina