Informácie o spracúvaní osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie. 

PREVÁDZKOVATEĽ
Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť KME, s.r.o., so sídlom Horný Val 9, 010 01 Žilina, IČO: 47631457. 


ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Minimalizujeme rozsah osobných údajov ktoré spracúvame, tak aby postačovali na kvalitné splnenie služieb, ktoré od nás očakávate, tak aby sme splnili zákonné povinnosti, a tak aby sme chránili naše oprávnené záujmy. Spracúvame osobné údaje našich zákazníkov, ako aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas. Spracúvame tieto kategórie osobných údajov:
Základné údaje, ktorými sú vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ – fyzická osoba (živnostník);
Kontaktné údaje, ktorými sú Váš e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa, a to v prípade, že nám tieto sami poskytnete;
Informácie o využívaní našich produktov a služieb;
Záznamy e-mailovej, prípadne inej komunikácie s Vami, a to v elektronickej, alebo písomnej podobe;
Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách;
Geolokalizačné údaje, pričom ide o geografické údaje z webového prehliadača počítača alebo z mobilných aplikácií;
Keď návštevníci webu zanechávajú na stránke komentáre, zbierame údaje, ktoré sú zobrazené vo formulári komentára a taktiež IP adresu používateľov a user-agent prehliadača z dôvodu ochrany proti spamu;
Súbory cookies, ktoré sú platné po dobu 1 roka.

 

S KÝM ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
K Vaším osobným údajom majú prístup najmä zamestnanci a partneri spoločnosti KME, s.r.o., ktorí nesmú poskytovať vaše údaje tretím osobám bez vášho predchadchádzajúceho súhlasu a iným orgánom verejnej správy, ktoré sú účastnikmi procesov využívaných v rámci nami poskytovaných služieb. Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledujúcim kategóriám príjemcov:
Kuriérske a prepravné spoločnosti
Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
Advokátske a právne kancelárie
Znalci a súdni znalci
Inkasné spoločnosti a exekútori
Súdy a orgány činné v trestnom konaní
Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia
Orgány verejnej správy
Zamestnanci a spolupracovníci, ktorí budú spracúvavať Vaše osobné údaje sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatrenach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s našou spoločnosťou. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej tretej strane.
Po odsúhlasení spracúvavania osobných údajov zo súborov cookies spoločnosťou Google má k nim spoločnosť prístup v anonymizovanej podobe. To znamená, že data nie je možné priradiť k Vašej osobe.

 

KAM POSIELAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE
Komentáre návštevníkov môžu byť kontrolované prostredníctvom automatizovanej služby na detekciu spamu.


ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania zmluvných vzťahov, ktorých predmetom je poskytovanie našich služieb. Táto činnosť zahŕňa predovšetkým, príjem a spracovanie objednávok, vystavovanie faktúr a daňových dokladov, evidenciu platieb, komunikácia s orgánmi verejnej správy vo vašom mene a pod.
Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre účely vedenia účtovníctva, správy registratúry, či vybavovania reklamácií a sťažností. V niektorých prípadoch je potrebné osobné údaje spracúvať aj na účely súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok. Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách v rámci priameho marketingu.


PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov, a to v prípadoch keď:
Je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzatvorením zmlúv;
Alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme, a ktorým je predovšetkým ponuka služieb našim zákazníkom;
Alebo ste nám udelili váš súhlas na jeden, alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.


DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme Vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však po dobu trvania účelu, pre ktorý bol súhlas zaobstaraný, nie však dlhšie ako 24 mesiacov od jeho udelenia;
V prípade oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, pokiaľ nebudete spracovanie namietať, po dobu ktorá je opodstatnená vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby;
V prípade plnenia zmluvy budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah;
V prípade plnenie zákonnej povinnosti, budeme vaše osobné údaje spracúvať po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade zákona o účtovníctve, zákona o DPH a pod. môže byť lehota 10 rokov.


VAŠE PRÁVA AKO DOTKNUTÝCH OSÔB
Pri spracúvaní Vašich osobných údajov sme pripravení vykonávať Vaše práva.
Máte právo na prístupu k svojim osobným údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov a aká je doba spracúvania.
Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
Máte právo namietať automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.
Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Rovnako tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.
VAŠE PRÁVA MOŽETE UPLATNIŤ
Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 944 531 872, písomne na adrese Horný Val 9, 010 01 Žilina, alebo e-mailom na adresu milucky@kmi.sk
Na vašu žiadosť odpovieme bezplatne v lehote do 30 dní. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní. Pokiaľ k tomu dôjde budeme Vás o tom, aj o dôvodoch informovať.
Ak bude Vaša žiadosť zjavne neodôvodnená, alebo opakovaná, sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

 

KONTAKTNÉ INFORMÁCIE
Môžete sa na nás obrátiť telefonicky na čísle +421 944 531 872, písomne ba adrese Horný Val 9, 010 01 Žilina alebo poslať e-mail na adresu milucky@kmi.sk